Henkilötietojen käsittely

Rekisterit ja niiden perusteet

Yhdistys ylläpitää jäsenrekisteriä. Käyttöperuste on lain edellyttämä yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpito.

Yhdistys ylläpitää tapahtumarekistereitä. Käyttöperuste on rekisteröidyn antama suostumus.

Rekisterien käyttö

Jäsenrekisteriä käytetään ainoastaan yhdistyksen perustoimintojen välttämättä vaatimiin toimiin.

Tapahtumarekistereitä käytetään ainoastaan tapahtumakohtaisiin toimiin saadun suostumuksen ehtojen mukaisesti.

Rekistereitä ei yhdistetä eikä niiden tietoja luovuteta ulkopuolisille. Rekistereitä käytetään jäsenhankinnassa ainoastaan suostumukseen perustuen. Rekistereitä ei käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Rekisteröidyn tietoja luovutetaan ilman rekisteröidyn suostumusta vain laissa säädetyissä tapauksissa, kuten viranomaisille.

Henkilötietoja kerätään ja päivitetään rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen viestinnän perusteella.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Kalasataman asukasyhdistys ry (Y-tunnus 2930102-6)
Osoite: c/o Markku Luoto, Antareksenkatu 22 A 16, 00540 Helsinki
Sähköposti: kalasatama.asukas@gmail.com
Verkkosivusto: kalasatamanasukasyhdistys.fi
Rekistereihin liittyvät ilmoitukset ja tiedustelut pyydetään lähettämään sähköpostitse.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on aina oikeus saada tietää, käsitteleekö rekisterinpitäjä hänen henkilötietojaan, ja, mikäli käsittelee, oikeus saada tallennetut henkilötietonsa tarkastettua. Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös tallennetuista henkilötiedoistaan. Mikäli rekisteröity esittää pyynnön sähköisesti, eikä vaadi tietoja annettavan muussa muodossa, tiedot annetaan lähtökohtaisesti sähköisesti. Rekisteröity voi vaatia virheellisten tai epätarkkojen tietojen oikaisua tai niiden poistamista.

Mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojansa on käsitelty lainvastaisesti, hän voi tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle.

Rekisteröidyn oikeus peruuttaa antamansa suostumuksen

Mikäli rekisteröidyn henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, hänellä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa. Peruuttaminen voi vaikuttaa siihen, voiko rekisteröity jatkaa rekisterinpitäjän palvelun käyttämistä. Rekisteröidyn suostumuksen peruuttamisella ei kuitenkaan ole vaikutusta rekisterinpitäjän henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen ennen suostumuksen peruuttamista.

Rekisterien suojaus

Yhdistyksen jäsenten henkilötietojen säilyttämiseen käytettävän laitteiston ja ohjelmistojen sijainti ja suojaaminen on järjestetty asianmukaisesti, eikä ulkopuolisilla tahoilla ole siihen pääsyä ilman rekisterinpitäjän myötävaikutusta ja valvontaa.

Yhdistyksen jäsenten henkilötietoja sisältävään aineistoon on pääsy vain rekisterinpitäjän vastuuhenkilöillä, jota sitoo laissa säädetty salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.

Advertisement